TÜRKİYE TÜTÜN TÜKETİMİ

Geçen yüzyılın başından itibaren sigara sanayindeki ve tütün teknolojisindeki gelişmelere
paralel olarak, dünyada sigara tüketimi hızla artmış, reklamlar sayesinde ve çok uluslu şirketlerin
pazarlama taktikleri ve dağıtımdaki becerileri ile marka sigaralar bütün dünyada büyük bir hızla
yayılmış ve yerli sigaraların yerini almıştır.
Tablo 7: 1994-2001 Yılları Arasında Tekelin Sigara Fabrikalarına Verdiği Tütün Miktarı
Yıllar Miktar(Ton)
1994 80.391
1995 66.595
1996 55.143
1997 52.224
1998 53.520
1999 42.118
2000 43.246
2001 43.111
Kaynak: Tekel (1989-2002).
Tablodan da görüleceği üzere ülkemizin yaprak tütün tüketimi çoğunlukla 45-80 bin ton
civarındadır. Sigara fabrikaları şark tipi tütünün dışında yabancı tütün alımları da yapmaktadırlar.