TÜRKİYE TÜTÜN ÜRETİMİ

Tutun hakkinda genel bilgi

Türkiye’de tütün son yıllarda üretim miktarı ve üretici sayısındaki azalışa rağmen, ekonomi
için oluşturduğu katma değer ve istihdam olanaklarıyla günümüzde önemli bir tarımsal ürün
olma özelliğini sürdürmektedir. Türkiye’de tütün üretimi, geleneksel yöntemlere göre yapılan,
çok emek gerektiren bir tarım şekli olduğu gibi, senenin büyük bir kısmında da devamlı çalışmayı
ve ayrıca makine gücünden ziyade insan gücünü kullanmayı gerektiren bir tarım şeklidir. Tütün
tarımı ile uğraşan çiftçi, fi delerin yetiştirilmesi, sökülmesi, tarlaya dikilmesi, tütünün çapalanması,
kırılması, dizilmesi, kurutulması, muhafazası ve denklenmesi gibi ağır işleri aile fertleri ile beraber
yapmaktadır.
Türkiye’de tütün üretim miktarı pek çok değişkene bağlı olarak yıllar itibariyle büyük farklılıklar
göstermiştir. Ülkemizin yakın zamanlı tütün üretim politikaları 3 dönemde ele alınabilir: 1986-1993,
yüksek alım fi yatları ve tütün üretiminde artış dönemi; 1993-2002, kota uygulamalarıyla üretimin
dengeye oturtulmaya çalışıldığı dönem; ve 2002 yılı sonrası, Tekel’in dereceli olarak tütün alımından
çekildiği ve tütün üretim sürecinin tamamen piyasanın güncel ihtiyaçları tarafından belirlendiği ve
rasyonel üretimin hedefl endiği dönemdir. Ülkemizde uygulanan yüksek fi yat politikaları sebebiyle
1987 yılından itibaren üretim miktarımız hızla artış göstermiş, tütün üretimi optimal alanların dışına
çıkarak taban araziye yerleşmiştir. Biriken stokların maliyeti yükseltmesi ve taban arazideki tütünün
kalitesiz ve veriminin yüksek olması sebebiyle kaynak israfı giderek büyük boyutlara ulaşmıştır.
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu ile oluşturulan Tütün Kurulu Kararı ile ülke
tütün ihtiyacı göz önüne alınarak her yıl için ayrı ayrı tütün kotası belirlenmekte idi. 1995 yılı için
belirlenen ülke tütün üretim kotası 220 bin ton iken 1996 yılında belirlenen tütün kotası 235 bin
ton olmuştur. 1995 yılında gerçekleşen şark tipi tütün üretimi 200 bin ton dolaylarında olurken
1996 yılında aynı tütünün tahmin edilen üretim miktarı 224 bin ton olmuştur.
5
ADIYAMAN TÜTÜN RAPORU
Kota sistemi ulusal tütün üretimini disipline etmekle birlikte, 1997 yılında bazı bölge
tütünlerinin belirlenen kota seviyelerinin altında kalması sebebiyle 1997 yılı ürününe uygulanmamıştır.
Ancak bu defa da Ülke tütün üretimi 300 bin tona yaklaşmış olması sebebiyle 1998 yılında yeniden
tütüne kota uygulanmış ve kota miktarı 235 bin ton olarak belirlenmiştir. Üretim ise yabancı tütün
de dahil olmak üzere 251 bin ton civarında gerçekleşmiştir. 1999 yılında da uygulanan kota miktarı
210 bin ton olmuştur. Üretim ise yabancı üretimi dahil 251 bin ton olmuştur. 2000 yılında uygulanan
kota miktarı 189 bin tondur. Üretim ise 200 bin tondur. 2001 yılında uygulanan kota miktarı 150
bin ton ve üretim de yaklaşık olarak 152 bin ton olmuştur. 2002 yılında da uygulanan kota miktarı
150 bin ton ve üretim de 161 bin ton olarak gerçekleşmiştir (Gümüş,2009).
03.01.2002 tarihinde kabul edilen ve tütün politikalarını yeniden biçimlendiren, 4733 sayılı
kanunun (Tütün Kanunu) 6. maddesi gereği; “sözleşmeli üretim esasına göre üretilen tütünlerin
fi yatları, tütün mamulleri üreticileri ve/veya tüccarlar ile üreticiler ve/veya temsilcileri arasında varılan
mutabakata göre belirlenir” (Resmi Gazete) ibaresiyle devlet tütünde “destekleme alımı” yapmaktan
tedrici olarak çekilmiş ve üretim kotası belirleme ve destekleme alım fi yatı uygulamalarına son
verilmiştir. Böylelikle tütün üretimi ve satım düzenlemeleri büyük ölçüde özel sektöre devredilmiştir.
Bu yasa sonucunda 2002 yılından itibaren Türkiye’de tütün üretim alanı, miktarı ve üretici sayısında
dikkat çekici bir azalış olmuştur. Öyle ki, Türkiye genelinde 1980’li yıllarda 550 000 adet ekici
mevcut iken 2006 yılında 220 000 civarında tespit edilmiştir (Gümüş,2009). Uygulanan kotalar ve
düşük fi yat politikası ile birçok ekici tütün üretiminden vazgeçmiştir.
Tablo 4: 2002 Yılı Türkiye Tütün Ekimi ve Üretimi
Tütün Çeşitleri Tütün Üretim Bölgeleri
ve Cinsi
Tütün Ekici Adedi Tütün Ekili Alan
Hektar
Tütün Üretimi Ton
Yerli Tütün Ege
Marmara
Karadeniz
Doğu Anadolu
Güneydoğu Anadolu
182.051
8.415
72.999
23.854
111.604
137.735
2.993
29.097
4.771
21.604
100.647
2.535
22.952
4.771
22.420
Yerli Tütün Toplamı 398.223 196.200 153.325
Yabancı Tütünler Virginia
Burley
Puroluk
Tömbeki
Hasankeyf
2.010
1.179
0
554
923
1.543
762
0
196
1.021
3.891
1.911
0
111
2.128
Yabancı Tütünler Toplamı 4.666 3.522 8.041
GENEL TOPLAM 402.889 199.722 161.366
Kaynak: Tekel (1989-2002)
6
Tablo 5:Yıllar İtibariyle Türkiye Tütün Üretimi
YILLAR ÜRETİM (Ton)
1989 265.590
1990 296.000
1991 240.880
1992 334.321
1993 338.800
1994 187.733
1995 204.440
1996 230.949
1997 302.008
1998 258.812
1999 251.070
2000 208.002
2001 152.571
2002 161.366
2003 112.158
2004 133.913
2005 135.247
2006 98.137
2007 74.585
2008 93.403
2009 77.000
Kaynak:Tekel (1989-2002), TÜİK (2008) ve TAPDK İstatistikleri.
Tablonun incelenmesinde de görüleceği üzere, 1994 yılında tütün kotasının gündeme
getirilmesiyle üretim miktarı %45 oranında azalmıştır. 1997 yılında kota uygulanmadığı için üretim
%28 artmıştır. 1998 yılında tekrar kota uygulanmıştır ve üretim %16 azalmıştır. 1999 yılında ürüne
yine kota uygulandığı için üretim %4 oranında azalmıştır. 2000 yılında ise uygulanan kota miktarı ile
üretim %17 oranında azalmıştır. 2001 yılında da uygulanan kota miktarı ile üretim %27 oranında
azalmıştır.
Ülkemizde yabancı tütün üretiminin artırılmasına ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir.
Virginia ve Burley tipi tütünlerin üretimleri şark tipi tütün üretimine göre oldukça büyük farklılıklar
göstermektedir. Amerikan tipi tütünler entansif (yüksek randımanlı) ziraatı gerektirmekte, sulama ve
gübreleme ürünün yetiştiriciliğinde büyük önem arz etmekte, yetiştiriciliği taban arazide yapılmaktadır.
Kurutulmaları oldukça masrafl ı olup, özel kurutma fırın ve hangarları ile gerçekleştirilmektedir. Şark
tipi tütünler ise kıraç meyilli arazide sulama ve gübreleme olmaksızın kaliteli ürün vermektedirler.
Kurutulmaları ise açık havada yapılmaktadır.
TÜRKİYE TÜTÜN ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
7
ADIYAMAN TÜTÜN RAPORU
Tablo 6: Yıllara göre Türkiye Bölgesel Tütün Ekimi ve Üretimi
2001 2002 2003 2004 2005 2006
EGE
Alan (Hektar) 134.733 138.057 126.676 134.477 124.262 95.741
Üretici Adedi 246.616 197.570 137.907 116.055 95.650 76.183
Miktar (Ton) 92.802 104.191 66.289 82.131 83.442 60.000
MARMARA
Alan (Hektar) 6.569 5.300 4.299 5.108 4.051 3.135
Üretici Adedi 12.979 11.779 7.293 7.945 6.224 4.538
Miktar (Ton) 10.256 8.692 6.041 8.528 7.673 4.452
KARADENİZ
Alan (Hektar) 33.017 29.097 25.315 24.214 25.321 21.107
Üretici Adedi 77.911 74.623 51.858 40.048 39.733 33.730
Miktar (Ton) 23.034 24.235 15.422 16.271 17.624 19.193
DOĞU ANADOLU
Alan (Hektar) 3.537 4.771 4.433 5.712 7.843 5.413
Üretici Adedi 23.928 23.182 22.982 20.988 21.801 20.385
Miktar (Ton) 3.882 4.455 4.816 5.307 6.266 4.213
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Alan (Hektar) 20.971 22.233 22.893 23.200 23.983 20.770
Üretici Adedi 117.038 98.728 98.456 97.838 88.904 87.578
Miktar (Ton) 22.597 17.948 19.590 21.676 20.242 18.220
TOPLAM
Alan (Hektar) 198.827 199.458 183.616 194.715 185.460 146.166
Üretici Adedi 478.472 405.882 318.496 282.874 252.312 222.414
Miktar (Ton) 152.571 159.521 112.158 135.917 135.247 96.000
Kaynak: Tütün Eksperleri Derneği.